محیط کسب و کار

(۱) محیط اقتصادیمحیط اقتصادی شاید مهم ترین مولفه های محیط کسب و کار باشد و از تولید ناخالص داخلی، سطح درآمد در سطح ملی و سطح سرانه، نرخ عایدیِ سود، نرخ تولید و اشتغال، سیاست صنعتی، پولی و مالیِ دولت و

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان