تجارت بین الملل

Incoterms مخفف سه کلمه International Commercial Terms که به معنی اصطلاحات تجارت بین الملل تلقی می شود . مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود تعهدات و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده،

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان